Table 1:

Histopathologic diagnosis distributed by tumor grade

HistologyGrade IIGrade IIIGrade IVTotal
Astrocytomas18 (15.1%)9 (7.6%)92 (77.3%) (GBM)119 (73.5%)
Oligodendrogliomas10 (37.03%)17 (62.97%)27 (16.7%)
Oligoastrocytomas4 (25%)3 (18.8%)9 (56.3%) (GBM-O)16 (9.9%)
Total32 (19.8%)29 (17.9%)101 (62.3%)162 (100%)